روابط فرهنگی و مردمی بین ایران و چین: مسیر پیش رو


تهران- ایرنا- با گسترش فناوری‌های ارتباطی و نقش رسانه‌ها در سیاست خارجی کشورها، نقش بازیگران فروملی، نظیر افکار عمومی و پارادیپلماسی، در عرصه روابط خارجی کشورها به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034149/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی