روسیه بر احترام به تمامیت ارضی ایران تاکید کرد


مسکو-ایرنا- معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور خاورمیانه و آفریقا بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان کشور دوست تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169713/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی