رژیم صهیونیستی در گرداب بحران اقتصادی


تهران- ایرنا- با نگاهی به آمارها و نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته در سرزمین‌های اشغالی می‌توان به عمق بحران اقتصادی پی برد؛ بحرانی که بیشتر صهیونیست‌ها را نگران ساخته و همزمان با خروج سرمایه‌گذاران خارجی، پدیده «مهاجرت معکوس» را رقم زده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223994/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی