رییس جمهور مصوبه «اهم مسایل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی را ابلاغ کرد


تهران-ایرنا- رییس جمهور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «اهم مسایل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی» را برای اجرا ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954945/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی