سازمان ملل:رئیس مجمع عمومی،ایران را به تداوم همکاری با آژانس انرژی اتمی دعوت کرد


نیویورک – ایرنا- سخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران با “کابا کروشی” رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رئیس مجمع ایران را به تداوم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043902/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی