سازمان ملل قطعنامه روز بین‌المللی مقابله با توفان‌های گرد و غبار را تصویب کرد


نیویورک – ایرنا- مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه روز بین المللی مقابله با توفان های گرد و غبار را با اجماع و حمایت تمامی اعضا تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134709/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی