سازوکار اخذ عوارض و مالیات از ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ مشخص شد


تهران- ایرنا- نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های بدون پروانه در محدوده شهرها ساخته شده‌ و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منجر به صدور رأی قطعی شده است، تعیین شد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85047520/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی