سازوکار فروش نفت به اشخاص توسط دستگاه‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد


تهران- ایرنا – سازوکار فروش نفت از طریق اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043516/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی