سالها آرزو داشتم جهانی متحول برای زنان دنیا برنامه‌ریزی کنم


تهران – ایرنا – دبیر علمی کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار گفت: سالها آرزویم این بود که جهانی متحول برای زنان دنیا برنامه‌ریزی کنم. در این راستا مقامات بزرگ ایرانی و زنان بزرگ ایرانی و زنان بزرگ مقامات دنیا دست کمک و یاری ما را با آغوش باز پذیرفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004518/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی