سخنگوی شورای نگهبان: طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تایید شد

شورای نگهبان ایراداتی به ماده هشت این طرح وارد کرده بود که نمایندگان برای تامین نظر این شورا با حذف آن موافقت کردند؛ در این ماده آمده بود: به‌منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای تمامی متقاضیان انشعاب غیر خانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در این باره نوشت: طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این شورا این ماده را که الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خٌرد و کم مصرف اختصاص داشت، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی دانسته بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943921/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی