سردار باقرزاده: میثاق با شهدا ترجمان وفاق اجتماعی بر موجودیت نظام است


کرمان – ایرنا – سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جست و جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه میثاق با شهدا ترجمان دیگری از وفاق اجتماعی بر اصل موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است گفت: این میثاق ترجمانی از پیوند اجتماعی است یعنی ما همه از یک خانواده هستیم و این شهدا مال ما هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981677/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی