سفر به اندونزی در راستای ایجاد «توازن میان نگاه به غرب و نگاه به شرق» در دولت سیزدهم است


تهران-ایرنا- کارشناس مسائل بین الملل گفت: سفر رئیس جمهور به اندونزی در راستای «ایجاد توازن میان نگاه به غرب و نگاه به شرق» است که یکی از مهمترین دستور کارهای سیاست خارجی دولت سیزدهم به حساب می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120083/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی