سفیر انگلیس به وزارت امورخارجه احضار شد


تهران-ایرنا- سفیر لندن در تهران، امروز شنبه به وزارت امورخارجه احضار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966359/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی