سفیر ایران: دارایی های مسدود شده مردم افغانستان باید بی قید و شرط بازگردانده شود 


نیویورک- ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: دارایی های مسدود شده متعلق به مردم است و باید بدون قید و شرط بازگردانده شود تا به اقتصاد افغانستان کمک شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976261/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی