سفیر جدید ترکیه رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد


تهران – ایرنا – سفیر جدید جمهوری ترکیه در تهران، رونوشت استوارنامه خود را به حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه تسلیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061862/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی