سلاجقه: استفاده کنگو از تجربه ایران در مدیریت منابع آب


تهران- ایرنا- رئیس سازمان محیط زیست از کمک ایران در حوزه محیط زیست به کشور کنگو در مواردی همچون مدیریت منابع آب، جنگل‌تراشی و… خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447849/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی