سلاجقه: تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی درباره اجرای قانون هوای پاک خواهیم بود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: دولت با رویکردی جامع به سمت و سویی رفت که تمام دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک مکلف هستند، کار خود را انجام دهند و حتماً تا پایان سال شاهد اتفاق‌های خوبی درباره اجرای این قانون خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982524/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی