سلاجقه: ۱۰درصد دستگاه‌ها قانون هوای پاک را اجرا می‌کنند


تهران – ایرنا – رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تقریبا ۱۰ درصد از دستگاه‌های کشور این قانون را اجرا می‌کنند و موارد اجرا نشده نیز احصاء شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957747/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87-%DB%B1%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی