سهم برق هسته ای از برق کشور ۲۰ هزار مگاوات تعیین شده است


تهران – ایرنا – رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سهم صنعت هسته ای از تولید برق کشور ۲۰ هزار مگاوات تعیین شده است، گفت: این سهم هم منطقی است و پشتوانه اطلاعاتی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187499/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی