سه نسل و سه مساله «نوگرایی، لاابالی‌گری و تعصب»


تهران- ایرنا- دکتر افسانه کمالی جامعه‌شناس می‌گوید: تفاوت بین‌ نسلی آن‌چنان زیاد نیست که از آن با عنوان شکاف بین نسلی یاد کنیم بلکه ما با یک شکاف بین مسئولان، نهادها، مردم و کودکان مواجه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988620/%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی