سیاست ایران چندجانبه‌گرایی اقتصادی و همکاری با قدرتهای نوظهور است


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور، سیاست ایران را همگرایی و چندجانبه‌گرایی اقتصادی، همکاری جامع و متوازن با قدرتهای نوظهور آسیایی چون چین، هند و اندونزی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121379/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی