شاخص ترین الگوهای مبارزاتی رئیسعلی دلواری پایداری در مسیر حق است


بوشهر- ایرنا – وزیر امور خارجه گفت: شاید بتوان شاخص ترین الگوهای مبارزاتی شهید رئیسعلی دلواری را دشمن شناسی، بصیرت، استقامت و پایداری در مسیر حق دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218632/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%82

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی