شانگهای و جستجوی منافع ایران در آسیا


تهران – ایرنا – عضویت رسمی در یکی از مهمترین سازمان‌های جهانی با رویکرد اقتصادمحور و امنیت‌آفرین، از اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم در سال گذشته بود. الحاق ایران به شانگهای یکی از مسیرهای امن تأمین منافع کشور است که در دیپلماسی متوازن‌ساز و پویای دولت سیزدهم مورد توجه و اجرا قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058042/%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی