شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه ویژه اقتصادی سرزمین ایرانیان مهیا است


تهران – ایرنا – دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرزمین ایرانیان از زیرساخت‌های بسیار خوبی برای ایجاد یک شهر پایدار برخوردار و فضا نیز برای حضور سرمایه‌گذاران مهیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218558/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی