شعارهای انقلاب اسلامی واکنش مردم به وابستگی و استبداد رژیم شاه بود


تهران- ایرنا- زندان سیاسی دوران ستمشاهی، سردادن شعارهای «نه شرقی نه غربی و استقلال، آزادی جمهوری اسلامی» در جریان انقلاب را واکنش مردم به وابستگی رژیم پهلوی به قدرتهای بزرگ و استبداد داخلی عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015466/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی