شمارش معکوس برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای


تهران-ایرنا- عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای تیر ماه امسال و با حضور آیت الله رئیسی نهایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133224/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی