شمخانی: تنش و درگیری در منطقه قفقاز به نفع هیچ کشوری نیست


تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تنش و درگیری در منطقه قفقاز به نفع هیچ کشوری نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078429/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی