شورای نگهبان بودجه ۱۴۰۲ را تایید کرد


تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه ۱۴۰۲ در این شورا خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061833/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی