شورای نگهبان موافق تشویق مبارزان با مفاسد اقتصادی است


ساوه – ایرنا – عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران گفت: شورای نگهبان تاکید دارد اگر کسی درباره مفاسد اقتصادی تذکر بدهد باید تشویق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246280/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی