شورای نگهبان: هیچ بن‌بست قانونی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی قرار ندارد


تهران – ایرنا – شورای نگهبان یکی از عوامل موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران از بحران ها و چالش ها را ظرفیت های موجود در قانون اساسی بویژه نقش ویژه آن در اداره امور کشور در اتکا به آرا و نظرات مردم بود که باعث شده هیچ بن بست قانونی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی قرار نداشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959562/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی