عملیات تاخت آبخاکی در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با موفقیت اجرا شد


تهران- ایرنا- سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش گفت: تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات تاخت آبخاکی را با تصرف ساحل فرضی دشمن با موفقیت اجرا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983855/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی