غزه صحنه امتحان ملت‌ها ودولت‌ها در پایبندی بشر قرن ۲۱ به اصول انسانی است


تهران – ایرنا – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بخشی از قطعنامه پایانی تجمع بزرگ مردم تهران در حمایت از مردم غزه تصریح کرد: غزه صحنه امتحان ملت‌ها و دولت‌ها و آزمون میزان پایبندی بشر قرن ۲۱ به اصول انسانی، قواعد اخلاقی و اثبات ناکارآمدی مکاتب دروغین و جعلی غربی و رونمایی چهره شیطانی غرب وحشی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295133/%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DB%B2%DB%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی