فرماندار شهرقدس: دولت سیزدهم از ابتدا با شعار اقدام و عمل وارد انتخابات شد


شهرقدس – ایرنا – فرماندار شهرستان قدس گفت: دولت سیزدهم با شعار اقدام و عمل وارد میدان انتخابات شد که پیوستن به گروه بریکس نمود بارز آن شعار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210001/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی