فرمانده سپاه: آل سعود از بازی رسانه ای با جوانان ما دست بردارد

وی نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه را تهدیدآمیز دانست و اظهار داشت: متاسفانه این رژیم منحوس در برخی از کشورهای جنوبی و شمالی ایران اسلامی و اقلیم نفوذ کرده است و از آنجائی که ما این رژیم غاصب را به خوبی می شناسیم، به کشورهای منطقه سفارش می کنیم این رژیم را به کشورهای خود راه ندهند چون سرشت این رژیم منحوس آفرینش ناامنی، تفرقه و حرکت های موذیانه است؛ مبادا کشورهای اسلامی منطقه را آلوده کند و باعث انتقال ناامنی خود به ممالک اسلامی شود.

این خبر تکمیل می شود…


منبع: https://www.irna.ir/news/84914462/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

سردار سلامی پیام اصلی رزمایش امروز را دوستی و برادری با همسایگان اعلام و اضافه کرد: این اصل مشیء ماست و مادامی که همسایه ها توطئه و یا دشمنی نکنند ما همچنان بر سر دوستی و برداری خود هستیم در غیر این صورت مشیء ما تغییر می کند و تا زمانی که کشورهای مختلف با ما تعامل و همزیستی مسالمت آمیز و روابط سیاسی و اقتصادی مناسب داشته  باشند، ما نیز بر سر دوستی و برداری خواهیم ایستاد.

سردار حسین سلامی روز دوشنبه در رزمایش بزرگ اقتدار سپاه در منطقه عمومی ارس، افزود: آنها آشکارا به دنبال تحریک جوانان ما هستند و توصیه می کنیم این رسانه ها را کنترل کنند وگرنه دود آن به چشم خودشان خواهد رفت و توجه داشته باشند که شما وارد این قضیه شده اید و بدانید آسیب پذیر هستید، بهتر است مراقب باشید.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی