فصل جدید گردشگری مازندران-روسیه با دیپلماسی همسایگی دولت


نوشهر – ایرنا- دیپلماسی همسایگی دولت سیزدهم سبب شده تا بستر ارتباطات صنعت گردشگری غرب مازندران با روسیه بویژه با شهرهای قفقاز شمالی فراهم بشود که به اعتقاد صاحبنظران امر تشکیل انجمن گردشگری طرفین در به ثمر رسیدن زودهنگام این دیپلماسی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187301/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی