فضاسازی گروهی ضدایرانی برای ۵ دانشگاه آمریکا به بهانه ارتباط با دانشگاههای ایران


  نیویورک – ایرنا- گروه ضد ایرانی موسوم به “اتحاد علیه ایران  هسته ای” در تداوم سیاست های جنگ طلبانه خود و فضاسازی علیه افراد ونهادهای مخالف جنگ و تحریم، پنج دانشگاه آمریکایی را به همکاری با نهادهای ایرانی تحریم شده توسط واشنگتن و اتحادیه اروپا متهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087063/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی