فیلم| فصل جدید روابط گردشگری مازندران و روسیه


ساری- ایرنا- مازندران به لحاظ دارا بودن ظرفیت متنوع و متعدد در عرصه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی همواه کانون حضور میلیونی مسافران داخلی و این روزها با سیاست منطقه ای دولت سیزدهم کانون توجه شهروندان کشور روسیه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185255/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی