قاآنی: نحوه تشکیل کابینه گویای وضع داخلی رژیم صهیونیستی است


کرمان – ایرنا -فرمانده سپاه قدس با تشریح وضعیت درون رژیم صهیونیستی گفت: شرایط اخیر تشکیل کابینه در این رژیم به علت وخامت اوضاع و درگیری اساسی درون آن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990172/%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی