قالیباف: سازمان برنامه و بودجه مکلف به بارگذاری میزان تخصیص‌ها در سامانه شد


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات جدی در اجرای سند مالی کشور در سال‌های گذشته گفت: سازمان برنامه و بودجه ملکف شد بعد از تخصیص هر ردیف و هر اقدامی در بودجه آن را به مجلس گزارش کند و برای آن سامانه ای طراحی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073842/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی