قانون اساسی حافظ محیط زیست است


تهران- ایرنا- عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: حفاظت از محیط زیست، وظیفه همگانی است و یکی از اقداماتی که در این راستا می‌توان انجام داد، کاشت درخت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409289/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی