قدرت روز افزون جبهه مقاومت نابودی اسرائیل را تسریع کرده است


تهران – ایرنا – وزیر اسبق اطلاعات گفت: وضعیت صهیونیست‌ها به نحوی است که جبهه مقاومت بر مستند قدرت قرار گرفته تا نابودی اسرائیل هر چه زودتر محقق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082408/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی