قدردانی امیرعبداللهیان از ترکیه برای کمک به ایجاد دفتر حفاظت منافع ایران در آلبانی


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در گفت وگو با همتای ترکیه ای خود، مراتب موافقت این وزارتخانه با ایجاد دفتر حفاظت منافع ایران در آلبانی را از طریق ترکیه اعلام و از مساعی جمیله ترکیه قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090129/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی