لاسجردی: بازگشت سوریه به اتحادیه عرب «احیای قدرت» آن را به دنبال دارد


تهران-ایرنا- کارشناس مسائل منطقه گفت: بازگشت سوریه به اتحادیه عرب به معنای بازگشت صلح و ثبات آرامش است و یک فرصت جدید برای احیای قدرت در سوریه به حساب می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104727/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی