لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک به مجلس ارسال شد

به گزارش حوزه دولت ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد.

لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84833060/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی