لیز، سُر می‌خورد؟ – ایرنا


لیز، سُر می‌خورد؟

تهران- ایرنا- برگ برنده لیز تراس در رقابت برای کرسی نخست وزیری بریتانیا، در ۳۸ روز شروع کارش نتوانست به کار او بیاید و چنان زلزله ای در بازار مالی انگلیس به وجود آورد که نه تنها وزیر دارایی منتخبش را از کار برکنار کرد که بر همه وعده های مالی اش برای احیای این کشور نیز خط بطلان کشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913856/%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی