مازندران گذرگاه امن برای پیوند اقتصادی قوی‌تر ایران با روسیه +فیلم


ساری – ایرنا- گذرگاه شمال- جنوب از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی اوراسیا است که با توجه به نگاه دولت سیزدهم به دیپلماسی همسایگی و توسعه ارتباطات و مناسبات با کشورهای منطقه می‌تواند جذب ترانزیت کالاهای خارجی از موجودی دریای مازندران را فراهم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175470/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی