مالیات واحدهای تولیدی ۷ درصد کاهش یافت/ حمایت ویژه دولت از بانوان کارآفرین


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت گفت: دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و دو درصد در سال دوم کاهش داد به طوری که پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بود، امسال به ۱۸ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135033/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی