ماموریت دور کره زمین تمام شد


تهران- ایرنا- ناو گروه ارتش جمهوری اسلامی متشکل از ناوشکن تماما ایرانی دنا و ناو بندرمکران پس از اتمام ماموریت دور کره زمین در آبهای سرزمینی در بندرعباس پهلو گرفتند.
خبرنگار اعزامی ایرنا گزارش می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116358/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی