«ما و سلیمانی» (۱)/ انقلابی‌گری از جنس حاج قاسم و نگاهش به مساله حجاب


تهران- ایرنا- اگر حاج قاسم امروز زنده بود چه رویکردی در جریان ناآرامی‌های اخیر و به چالش کشیدن حجاب داشت؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84984890/%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی