مبادله برق با پاکستان اقدامی راهبردی برای تامین امنیت مرزهاست


تهران – ایرنا – دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: صادرات برق به پاکستان جدای از اهمیت اقتصادی آن برای هر دو کشور و نقش قابل توجه آن در معیشت مرزنشینان اقدامی راهبردی در تامین امنیت مرزها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115511/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی